Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://centrumokopowa.pl/sklep/ prowadzony jest przez Fundację ProCaritate z siedzibą w 01-043 Warszawa, ulica Okopowa 55 , wpisaną do Rejestru Fundacji RF 5201 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000187267,  NIP 5272088514, REGON 012728940.
 2. Niniejszy Regulamin Sklepu określa warunki zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.
 3. Informacje o Produktach zawarte w Sklepie ( w szczególności dane, opisy, zdjęcia ceny) nie stanowią ofert handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Fundację ProCaritate z siedzibą w 01-043 Warszawa, ulica Okopowa 55, wpisaną do Rejestru Fundacji RF 5201 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000187267,  NIP 5272088514 , REGON 012728940.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osoby przed ukończeniem 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, która zapozna się i zaakceptuje Regulamin sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://centrumokopowa.pl/sklep/.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży –oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Okopowa 55, 01-043 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@centrumokopowa.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (22) 33 48 570
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 60 1160 2202 0000 0000 6797 9361
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • włączona obsługa plików cookies.
 2. Sprzedawca nie świadczy usług z zakresu dostawy Internetu ani innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Uzyskanie dostępu do stanowisk komputerowych lub urządzeń końcowych, za pomocą których możliwe jest dokonanie Zamówienia, leży po stronie Klienta.

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługę polegającą na udzielaniu Klientom informacji o Produktach udostępnionych w Sklepie internetowym oraz umożliwieniu Klientom składania Zamówień dotyczących tych Produktów i zawierania Umów sprzedaży na odległość, których przedmiotem mogą być te Produkty. Na stronie internetowej i w niniejszym Regulaminie wskazany jest adres mailowy oraz numer telefonu umożliwiające Klientowi stały kontakt ze Sklepem Internetowym.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo do przerw w dostępie do Sklepu internetowego spowodowanych serwisem technicznym, pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu lub pracami konserwacyjnymi . Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 9. Podana na stronie internetowej cena Produktu ma charakter wiążący z chwilą wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z Umową. W przypadku stwierdzenia na stronie Sklepu internetowego błędnego oznaczenia ceny, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przed nadaniem Produktu wiadomością email lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie internetowym Produktów oraz do przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku.

§6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
 8. Zamówienie zostaje złożone poprzez wypełnienie w sposób skuteczny, zupełny i prawidłowy formularza zamówień udostępnionego podczas procedury składania Zamówienia Produktów.
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu niekompletnych lub niepełnych danych. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ( z powodu braku danych) zamówienie po 1 dniu roboczym zostaje anulowane. W takiej sytuacji w razie woli zawarcia Umowy sprzedaży danego Produktu koniecznym będzie ponowne złożenie Zamówienia z podaniem prawidłowych i kompletnych danych.

 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Sprzedawcę faktury proforma lub dokumentu potwierdzającego złożenie zamówienia),
  2. przelewem w systemie on-line „PayU”, przy czym Sprzedawca nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących rachunku Klienta,
 3. gotówką przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedawcy,
 4. gotówką przy odbiorze Produktu (dostawa „za pobraniem” – płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego Produktu), przy czym maksymalna kwota jaką można uiścić w tym wariancie wynosi 6 000 złbrutto, powyżej tej kwoty cenę należy uiścić przelewem bankowym, zgodnie z ust. § 8 ust. 2 lit. a i b,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta form płatności z § 8 ust. 2 lit. a i b Produkt zostanie wysłany pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru dostawy „za pobraniem” bądź osobistego odbioru nastąpi równoczesne spełnienie świadczeń.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia) poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W przypadku braku Produktów lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. metody płatności wskazanej w § 8 ust. 2 lit. a i b, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
  2. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy via przesyłka kurierska, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu wskazany w § 8 ust. 2 lit. a i b – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  3. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
 6. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 7. Jeżeli Sprzedawca oświadczy, że nie zrealizuje Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu, w którym świadczenie miało zostać zrealizowane, chyba że Klient wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania Produktu – wtedy Klient może odstąpić od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przyjęcia do realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości potwierdzenia (przyjęcia do realizacji) Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia oraz o przyczynach braku możliwości realizacji Zamówienia. Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.
 9. Koszt dostawy, który ponosi Klient, określony jest w cenniku opublikowanym na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Zamówień Produktów, których gabaryty lub ilość będą to uzasadniały, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach, przy czym koszt przesyłek będzie liczony jak za jedno Zamówienie. Jeśli anulowana zostanie część zamówienia, niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
 10. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Produktu. Za wydanie rzeczy uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.
 11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktu, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera pod kątem:
   • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   • niekompletności przesyłki,
   • niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
 1. Odbiór Produktu musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 2. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Produktu, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Produktu (także pierwotnego tzn. kosztu sprowadzenia Produktów przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).
 3. Dostawy Produktów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres.

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wskazany powyżej w ust. 1 powyżej 14-dniowy termin liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,. Dla pozostałych umów termin ten liczony jest od dnia ich zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Uprawnienie wskazane w ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane z pośrednictwem złożonego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, które może być wysłane za pośrednictwem:
  1. tradycyjnej poczty na następujący adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa,
  2. drogi elektronicznej na adres e-mail: sklep@centrumokopowa.pl, bądź też
  3. złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego;
  4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, tj. w sposób wskazany w § 10 ust. 4 pkt 3 i 4, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta w innym sposób niż drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w analogiczny sposób w jaki uzyskał przedmiotowe oświadczenie, o którym mowa powyżej.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Zwracany przez Konsumenta Produkt, należy zapakować w odpowiedni sposób w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie wraz z dołączonym dokumentem zakupu. Produkt winien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami i dokumentami wydanymi przy realizacji Umowy sprzedaży na adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.
 10. Produkt zwracany na podstawie niniejszych postanowień Regulaminu nie może nosić śladów użytkowania, w przeciwnym wypadku Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia Produktu.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedawca nie odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z Umową, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy o tej niezgodności wiedział.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 10. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie Sklepu Internetowego nie zawierają błędów lub niedokładności, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów Produktów. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Konsumentowi – termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia w formie pisemnej przed jego upływem na adres: kontakt@centrumokopowa.pl
 12. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową sprzedaży przez usunięcie wady albo wymianę na Produktu wolny od wad, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia.
 13. W przypadku wystąpienia wady, Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli Produktu podlegał już wymianie lub naprawie albo Sprzedawca nie naprawił go bądź nie dostarczył Produktu wolnego od wad – Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy. Konsument nie może odstąpić od Umowy, gdy wada Produktu jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu i cel jego nabycia.
 14. W przypadku uwzględnienia zasadności zawiadomienia Konsumenta w przedmiocie niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 15. Jeżeli z powodu niezgodności Produktu z Umową Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 16. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Produkty udostępnione w Sklepie Internetowym mogą być, jednakże objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W przypadku, kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane przez producenta lub dystrybutora autoryzowane punkty serwisowe. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu.
 17. W przypadku zgłoszenia Sprzedającemu nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wad lub niezgodności Produktu z Umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia Produktu z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika Produktu, Klient może zostać obciążony kosztami testowania Produktu oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Produkt zostanie Klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez Sprzedawcę przechowywany. Jeżeli Produkt nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa klienta drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, jak również w sposób pisemny do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie Produktu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Sprzedawcy naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 18. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od Umowy nie obowiązują, gdy Produkt został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Fundacja Pro Caritatez siedzibą w 01-043 Warszawa, ulica Okopowa 55 , wpisaną do Rejestru Fundacji RF 5201 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000187267,  NIP 5272088514, REGON 012728940.
 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji Umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta Sklepu Internetowego ze Sprzedającym. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi Produktu i dokonania rozliczeń).
 5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 6. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych.

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.
 6. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego i może zostać na każde żądanie Klienta dostarczony drogą elektroniczną.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-05-2020