Polityka prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności Serwisu (zwana również „Polityką Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników Serwisu centrumokopowa.pl (zwany również „Serwisem”) w związku z korzystaniem z usług poprzez Serwis, jego podstron, zawieranych umów sprzedaży oraz świadczonych usług elektronicznych.

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady i informacje dotyczące stosowania tzw. „plików cookies”.

Sformułowania użyte w niniejszej Polityce Prywatności, pisane wielką literą, mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki.

A. Informacje ogólne

 

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych i poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Fundacja Pro Caritate kontroluje wykonywanie tych procedur i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej również „Rozporządzeniem”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju innych aktów wykonawczych i aktów prawa wspólnotowego.

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w szczególności w ww. Rozporządzeniu oraz w wydanych na jego podstawie przepisach wykonawczych.

3. Polityka Prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Fundację Pro Caritate Produkty oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Fundację Pro Caritate.

4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się odrębnie zapoznać.

B. Dane osobowe i Administrator Danych Osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych (zwanym również „Administratorem”), zbieranych:

a) poprzez dane Użytkownika dobrowolnie wprowadzone w dostępnych na stronie internetowej formularzach;

b) poprzez gromadzenie plików cookies

jest: Fundacja Pro Caritate z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-043 przy ul. Okopowej 55 KRS 0000187267, NIP 5272088514, REGON 12728940

2. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

  •  telefon: +48 (22) 33 48 570
  •  e-mail: sklep@centrumokopowa.pl
  • przesyłając korespondencję na adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.

3. Administrator Danych Osobowych może przechowywać następujące dane osobowe Użytkowników i/lub Klientów:

a) korzystających ze Sklepu Internetowego;

b) dane osobowe wprowadzone w Formularzu rejestracji indywidualnego Konta i/lub przy składaniu Zamówienia (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do doręczenia Zamówienia), a w przypadku Klientów niebędących Konsumentami dodatkowo nazwa firmy i NIP, jak również inne dane pozyskane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;

c) dane osobowe podane w celu korzystania z usług elektronicznych (takich jak Konto, Koszyk, dodawanie opinii do Produktów itp.), podawane podczas nawiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, realizacji umowy, korzystania z Formularza kontaktowego lub przekazywane podczas składania reklamacji (imię i nazwisko, adres e-mail);

d) inne dane, w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych;

e) dodatkowe informacje, w szczególności adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

4. Przekazanie danych osobowych do Fundacji ProCaritate jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w formularzu danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizację usługi, w tym również zawarcie i/lub wykonanie Umowy Sprzedaży czy umowy o realizację usługi elektronicznej.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy/umów o świadczenie usług elektronicznych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia);

b) dokonania rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Fundacji ProCaritate w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) zawarcia i realizacji Umowy/Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym, w tym na etapie składania zamówienia, potwierdzenia zamówienia, zawieranie umowy, realizacji umowy, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz o odstąpieniu od umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

d) korzystania z Formularza kontaktowego lub poczty mailowej w celu odpowiedzi na zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

e) złożenia reklamacji w celu obsługi procesu reklamacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);

f) złożenia wniosku o odstąpienie od Umowy Sprzedaży w celu wykonania prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze Danych Osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

g) ustalenia/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji ProCarite (postawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6. Dane osobowe będą przechowywane:

a) do czasu wykonania umowy/umów do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia;

b) w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu,;

c) do czasu wypełnienia ciążących na Fundacji Pro Caritate obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

7. Dostęp do Danych Osobowych mogą̨ mieć:

a) upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych;

b) usługodawcy, którym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług, np. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

c) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;

d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

8. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

a) dostęp do treści danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

b) do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan dostarczyła/dostarczył Fundacji Pro Carite (podstawa prawna art. 20 RODO);
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją Pro Caritate. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

10. Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że dostawa Towarów na wyraźne życzenie Klienta ma być dokonana poza ten obszar.

C. Zmiany Polityki Prywatności i postanowienia końcowe

 

1. Użytkownik korzystający z Serwisu (Sklepu Internetowego) oświadcza, iż zapoznał się, rozumie i akceptuje niniejszą Politykę Prywatności Serwisu.

2. Fundacja ProCaritate zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. Fundacja ProCaritate informuje o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Wszelkie wątpliwości lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący mailowy: sklep@centrumokopowa.pl lub
  • przesyłając korespondencję na adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.